Popular Posts

“Bara Holaa fi Lencaa”


Bara Holaa taatee;
-Turjumaana malee waligaltuus wal hogganuu hin beytu.
-Dallaya sitti jaaree, waraabeysa kan sirraa eeguu fira setee jala mar’atta. Boru morma kee gubbaa ablee akka sirra dhaabuummoo hin beytu.
-Kan har’a marga sii-nyaachisee ni jaalatta. Boru akka sii-nyaachuuf taheemmoo hin beytu.
-Dheedarratti wal saamuuf qabsooyta. Injifannoon dirree dheedaa irratti gonfatteen holoyyii kaan dura gabbattee akka dura qalamtummoo hin beytu.
-Hormaataaf foolattee, hobobsiita. Dhallii keetis carraa sin addaa akka hin qabaannee immoo hin beytu.
-Ati Holaa waan taateef holaa qofaan dorgoomta. Umamnii biroo baay’een sirratti akka dorgomaa jiru immoo hin beytu.
-Ati gaafa qalamtu qofa samii agarta. Warra lafa jiru dhisii cululleen samii jirtuulleen raqa kee irratti akka wal dorgomtuu immo hin beytuu.

Bara Lenca taatee;
-Ifirratti irkattee if jiraachifta, tumsaa fi tokkummaan waan tahe itti jiraatteeni jiru godhatta.
-Wal jala demta, hoggansa hojiin dhugoomsita.
-Firaa fi diina kee addaan beyta. Kan sidarbatees hin wallaaltuu.
-Karoora holloyyiin baaftuuf hirriba dhabdee hin bultu. Irra gabbataan holaa faxara kee bira akka hin dabarree beyta.
-Gaafa humna dhabdee akka titichii sitti taphatuu beyta. Kanaaf wal jaartee gamtaan jiraatta.


Holaa yokiin Lenca ta’uuf Filannoon Keeti!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Ragaa MEDIA: Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA

Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA Ragaa MEDIA is the home old and non archived music, songs and...