Popular Posts

AKKAAN SABRII HIN DHABNE

Too qalbiin sibira, kee garaan garamii
Sobaan nan kakkabiin, dhuguuma naa himi
Dhuguuma naa himi, an soba hin barbaadu
Yoo dhugaa dubbatan firummaan hin baddu.....
Imaltee fagaattee, kabiraa qalbiiftuus,
Haamilee too eeguuf, sobdee ol naqabduus,
Naahimii anumaaf jecha, abadan nan dhoysiin,
Kan naa yaaddee setee, qanuuna nan cabsin.
Dhugaa natti himii, balaan fetee haa buutu,
Akkaan sabrii hin dhabne, gaafa na lakkiiftu.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

interpersonal relationships

Man is not made for life without social contact and communication. The chronicler and the Franciscan Salimbene of Parma recorded an experime...